Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
17 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 2561-2563
17 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล
17 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ
17 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
17 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
17 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
17 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
01 เม.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลปรางหมู่
07 พ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลปรางหมู่

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th