Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 ธ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม พ.ศ.2561 - 30 กันยายน พ.ศ.2562)
18 ธ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15 ต.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2562
28 มิ.ย. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในเทศบาลตำบลปรางหมู่
29 พ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2561
26 ธ.ค. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 พ.ย. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ.2560 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561)
13 พ.ย. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 เมษายน พ.ศ.2561 - 30 กันยายน พ.ศ.2561)
12 พ.ย. 2561 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (1 ตุลาคม พ.ศ.2560 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561)

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th