Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 ก.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
10 ส.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
01 ก.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ความรู้การเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการน้ำเสียชุมชน
19 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส1)
19 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลปรางหมู่
02 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของเทศบาลตำบลปรางหมู่ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ทาง QR Code
10 เม.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศกระบวนงานยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
17 ก.พ. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ขอเชิญเข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563
17 ก.พ. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ขอเชิญเข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563
17 ก.พ. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ขอเชิญเข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องตลาด พ.ศ.2563

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th