Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ช่องทางการจองคิวและติดต่อสอบถามการชำระภาษีออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง การบริหารกิจกา... (14 ม.ค. 2565)  
ขอเชิญชวนผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT (07 ม.ค. 2565)  
NO GIFE POLICY งดให้ งดรับ (28 ธ.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (26 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่้วไปของเทศบา... (26 พ.ย. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการเลื... (23 พ.ย. 2564)
มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (08 ก.ค. 2564)
การฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อพัทลุง (21 พ.ค. 2564)
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี 2564 วันที่ 24... (23 เม.ย. 2564)
ประกาศงดให้บริการรับฝากชำระค่าไฟฟ้า (20 เม.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทล... (29 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหม... (22 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (16 ก.พ. 2564)
ประกาศกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้งแ... (08 ก.พ. 2564)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่และนายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ (08 ก.พ. 2564)
การปฏิบัติตนร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (12 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส... (17 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด (06 ต.ค. 2563)
สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (25 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (10 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม... (17 ม.ค. 2565)  

กิจกรรม "“ร่วมใจไทยวันรัก... (08 ต.ค. 2564)  

ผลการประเมิน ITA เทศบาลตำ... (16 ก.ย. 2564)  

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข... (26 ส.ค. 2564)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (10 ส.ค. 2564)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ... (30 ก.ค. 2564)

นายสมพงศ์​ ปานเพชร​ นายก​... (02 ก.ค. 2564)

นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ผู้... (25 มิ.ย. 2564)

เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเต... (02 มิ.ย. 2564)

วันที่ 1 มิ ย 64 นายฉัตร... (01 มิ.ย. 2564)

เทศบาลตำบลปรางหมู่ขอเชิญช... (27 พ.ค. 2564)

ขอขอบคุณศูนย์บริการมิตซูพ... (17 พ.ค. 2564)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด... (11 เม.ย. 2564)

ขอเชิญชวนชาวตำบลปรางหมู่ไ... (26 มี.ค. 2564)

เทศบาลตำบลปรางหมู่จัดการฝ... (24 มี.ค. 2564)

การจัดทำแผนชุมชุม/แผนหมู่... (15 มี.ค. 2564)

การดำเนินการประชาพิจารณ์ ... (05 มี.ค. 2564)

แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประช... (04 ธ.ค. 2563)

แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประช... (04 ธ.ค. 2563)

แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประช... (04 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหานตกวัด หมู่ที่ 5 (17 พ.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายนางเกรียง-พ... (16 พ.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเมือง-ป่ายางหูเย็น หมู่ที่... (11 พ.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหรั่ง-พังยา หมู่ที่ 6 (10 พ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไ... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องประกวดราคาจ้้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (10 มี.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 62-... (31 ม.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27 ม.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัด หมู่ที่ 5 (22 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัด หมู่ที่ 5 ตำบลปร... (02 พ.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (12 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 - เดือนกันยายน พ.ศ.... (12 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 (เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2... (12 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.... (12 พ.ย. 2561)
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.7,8 ตำบลปรางหมู่ (12 พ.ย. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ท.ถ. 29-003 สายในล้อม-ม่วงขี้... (12 พ.ย. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่้วไปของเทศบา... (26 พ.ย. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เข้ารับการเลื... (23 พ.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (28 ต.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (11 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 ธ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษ... (11 ส.ค. 2559)
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ส... (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอ... (19 พ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัดเ... (03 ก.พ. 2558)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ต.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ก.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 เม.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (06 ม.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล (13 ต.ค. 2554)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลปรางหมู่ (12 ก.ย. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表