Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
งานกิจการสภา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจพแี 2563
09 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
02 มิ.ย. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562
31 มี.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563
25 ก.พ. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
14 ก.พ. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประชาสัมพันธํนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี 2562
21 ม.ค. 2563 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
27 ธ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
20 ธ.ค. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
26 พ.ย. 2562 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th