Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลชุมชนในตำบลปรางหมู่ 
     ตำบลปรางหมู่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพัทลุง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที่ 1

บ้านดอนแบก
 หมู่ที่ 2

บ้านนางเกรียง
 หมู่ที่ 3

บ้านแหลมยาง
   หมู่ที่ 4

บ้านในล้อม
 หมู่ที่ 5

บ้านควนกรวด
 หมู่ที่ 6

บ้านห้วยไก่
 หมู่ที่ 7

บ้านออกเหมือง
    หมู่ที่ 8

บ้านปรางหมู่
 หมู่ที่ 9

บ้านใต้ช่อง
   จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
     จำนวนประชากรและครัวเรือนแยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
 

หมู่ที่


ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก เด็กวัยเรียน พิการ รวม
1 ดอนแบก 41 55 76 15 30 25 1 202
2 นางเกรียง 159 245 287 6 30 87 9 726
3 แหลมยาง 127 98 116 64 26 62 5 371
4 ในล้อม 252 230 203 81 70 120 6 710
5 ควนกรวด 274 279 297 95 53 95 4 823
6 ห้วยไก่ 197 210 224 35 10 37 3 519
7 ออกเหมือง 408 355 389 160 47 133 1 1,085
8 ปรางหมู่ 262 247 408 152 37 123 7 1,074
9 ใต้ช่อง 66 44 46 11 3 4 - 108
รวม 1,786 1,863 1,863 681 306 686 36 5,618

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- โรงเรียนอาชีวศึกษา
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ศูนย์การเรียนชุมชน
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 2  แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 9 แห่ง
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ 
- สถานีอนามัยประจำตำบล 
- สถานพยาบาลเอกชน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน - แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจภูธรตำบล 
- สถานดับเพลิง 
- ป้อมตำรวจ
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 1 แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th