Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ข้อมูลชุมชนในตำบลปรางหมู่ 
     ตำบลปรางหมู่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพัทลุง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที่ 1

บ้านดอนแบก
 หมู่ที่ 2

บ้านนางเกรียง
 หมู่ที่ 3

บ้านแหลมยาง
   หมู่ที่ 4

บ้านในล้อม
 หมู่ที่ 5

บ้านควนกรวด
 หมู่ที่ 6

บ้านห้วยไก่
 หมู่ที่ 7

บ้านออกเหมือง
    หมู่ที่ 8

บ้านปรางหมู่
 หมู่ที่ 9

บ้านใต้ช่อง
   จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
     จำนวนประชากรและครัวเรือนแยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
 

หมู่ที่


ชื่อบ้าน

จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก เด็กวัยเรียน พิการ รวม
1 ดอนแบก 41 55 76 15 30 25 1 202
2 นางเกรียง 159 245 287 6 30 87 9 726
3 แหลมยาง 127 98 116 64 26 62 5 371
4 ในล้อม 252 230 203 81 70 120 6 710
5 ควนกรวด 274 279 297 95 53 95 4 823
6 ห้วยไก่ 197 210 224 35 10 37 3 519
7 ออกเหมือง 408 355 389 160 47 133 1 1,085
8 ปรางหมู่ 262 247 408 152 37 123 7 1,074
9 ใต้ช่อง 66 44 46 11 3 4 - 108
รวม 1,786 1,863 1,863 681 306 686 36 5,618

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- โรงเรียนอาชีวศึกษา
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ศูนย์การเรียนชุมชน
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 2  แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 9 แห่ง
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ 
- สถานีอนามัยประจำตำบล 
- สถานพยาบาลเอกชน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน - แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจภูธรตำบล 
- สถานดับเพลิง 
- ป้อมตำรวจ
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 1 แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th