Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลอง ลำห้วยไหลผ่านหลายสายอาทิ คลองภู่ คลองบ้านห้วยไก่ คลองปรางหมู่ คลองพังยา พื้นที่จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ทิศเหนือ

ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง และตำบลพนมวังก์ ตำบลแพรกหา 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ติดต่อกับ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และเขตเทศบาลเมืองพัทลุง
ติดต่อกับ ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ติดต่อกับ ตำบลเขาเจียก ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่ตั้ง 
     ตำบลปรางหมู่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพัทลุง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน

เนื้อที่  
     โดยประมาณ 22.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,343 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ประมาณ 12,772 ไร่ ร้อยละ 89.04

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ ห้วย จำนวน 9 สาย
- บึง,หนอง และอื่นๆ จำนวน 5 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย จำนวน 9 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 12 แห่ง
- บ่อโยก/บ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง
- สระน้ำ จำนวน 6 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th