Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2566
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการทาง E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
คำขวัญตำบลปรางหมู่    "ตะโพนดัง  เครื่องแกงดี  มากมีขนม  ชมผ้าทอ  บ่อน้ำร้อน  งามสลอนพรรณไม้"

สภาพทั่วไป


ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลอง ลำห้วยไหลผ่านหลายสายอาทิ คลองภู่
คลองบ้านห้วยไก่ คลองปรางหมู่ คลองพังยา พื้นที่จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง และตำบลพนมวังก์ ตำบลแพรกหา 
                          อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้           ติดต่อกับ ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และเขตเทศบาลเมืองพัทลุง
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลเขาเจียก ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ที่ตั้ง 
     ตำบลปรางหมู่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพัทลุง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้

       หมู่ที่ 1 บ้านดอนแบก
      หมู่ที่ 2 บ้านนางเกรียง
      หมู่ที่ 3 บ้านแหลมยาง
      หมู่ที่ 4 บ้านในล้อม
      หมู่ที่ 5 บ้านควนกรวด
      หมู่ที่ 6 บ้านห้วยไก่
      หมู่ที่ 7 บ้านออกเหมือง
      หมู่ที่ 8 บ้านปรางหมู่
      หมู่ที่ 9 บ้านใต้ช่อง


เนื้อที่  
     โดยประมาณ 22.95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,343 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่เพาะปลูก
ทางการเกษตร ประมาณ 12,772 ไร่ ร้อยละ 89.04

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ ห้วย จำนวน 9 สาย
- บึง,หนอง และอื่นๆ จำนวน 5 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย จำนวน 9 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 12 แห่ง
- บ่อโยก/บ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง
- สระน้ำ จำนวน 6 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง


ข้อมูลด้านการเกษตร
 
หมู่ที่ พื้นที่ทั้งหมด พื้นที่การเกษตร ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ยางพารา ปาล์ม พืชไร่ พืชผัก
ครัวเรือน พื้นที่ปลูก ครัวเรือน พื้นที่ปลูก ครัวเรือน พื้นที่ปลูก ครัวเรือน พื้นที่ปลูก ครัวเรือน พื้นที่ปลูก ครัวเรือน พื้นที่ปลูก
1 816 620 22 505 8 208 4 13.48 4 33 - - 6 2
2 1,887 1,118 73 560 35 347 74 219 5 38 - - 8 4
3 2,147 910 72 572 35 390 59 214 2 22 2 2 - -
4 1,918 1,183 91 595 40 166 130 323 5 34 - - 18 20
5 2,469 1,797 91 523 45 253 25 79.50 5 37 4 5 11 10
6 1,936 1,110 81 490 60 225 33 95 7 43 - - 14 15
7 2,190 944 93 270 30 150 126 234.50 9 35 5 3 15 20
8 952 787 77 255 35 110 48 304.75 3 34 - - 15 17
9 368 210 10 114 15 60 1 28.50 6 28 - - 15 15
รวม 14,683 8,679 610 3,884 303 1,909 500 1,511.73 46 304 11 10 102 103


สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th