Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวสมคิด อินทรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลปรางหมู่
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายบุญเลิศ ไชยสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางเพ็ญนภา มากเล่ง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นางปราณี ยอดราช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวอาจิน เต็มพูน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Responsive image
นางสาวกาญจนา อนันตนานนต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางน้อย อุ้ยสวัสดิ์
คนครัว
Responsive image
นายอำพล นิ่มละมัย
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายเลิศศักดิ์ หอยหน
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายลาภ สงกรด
คนงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายวุฒิชัย ไข่สีทอง
คนงานประจำรถขยะ

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th