Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายและแผนงาน

     นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1. แผนงานพัฒนาด้านการผลิตสินค้าด้านการเกษตร
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร
   - เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี
   - พัฒนาผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
   - จัดหาแหล่งทุนและการบริหารจัดการของกลุ่ม
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการเกษตร

2. แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
   - ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน

3. แผนงานพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
   - เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ เรียบร้อยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - พัฒนาระบบจราจรและรณรงค์ให้ความรู้

4. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค
   - พัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ คูน้ำ
   - พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและทั่วถึง
   - ติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ
   - สนับสนุนให้มีระบบโทรคมนาคมที่ดีและสะดวกทั่วถึง
   - ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่อันเป็นทรัพย์สิน

5. แผนงานพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
   - ฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. แผนงานพัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   - ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

7. แผนงานพัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
   - พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเพิ่มทางเลือกและขยายโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

8. แผนงานพัฒนาสาธารณสุขในชุมชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
   - ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันการคาบคุมโรค

9. แผนงานพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
   - สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและหลักความคุ้มครอง
   - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี


สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th