Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2566
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการทาง E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายและแผนงาน

     นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1. แผนงานพัฒนาด้านการผลิตสินค้าด้านการเกษตร
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร
   - เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี
   - พัฒนาผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
   - จัดหาแหล่งทุนและการบริหารจัดการของกลุ่ม
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการเกษตร

2. แผนงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
   - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
   - ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน

3. แผนงานพัฒนาการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
   - เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ เรียบร้อยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - พัฒนาระบบจราจรและรณรงค์ให้ความรู้

4. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค
   - พัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ คูน้ำ
   - พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและทั่วถึง
   - ติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ
   - สนับสนุนให้มีระบบโทรคมนาคมที่ดีและสะดวกทั่วถึง
   - ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่อันเป็นทรัพย์สิน

5. แผนงานพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
   - ฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. แผนงานพัฒนาอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   - ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

7. แผนงานพัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
   - พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเพิ่มทางเลือกและขยายโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

8. แผนงานพัฒนาสาธารณสุขในชุมชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
   - ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันการคาบคุมโรค

9. แผนงานพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
   - สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและหลักความคุ้มครอง
   - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี


สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th