Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
Integrity and Transparency Assessment : ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ปี พ.ศ. 2566
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการทาง E-Serviceหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุธศาสตร์การพัฒนาฯ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปรางหมู่ 
"การเกษตรก้าวหน้า ชุมชนพัฒนา การศึกษาก้าวไกล"


ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปรางหมู่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
     แนวทางการพัฒนา
1.  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
2.  แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดสารเคมี    
3.  แนวทางการพัฒนาจัดหาแหล่งทุนและการบริหารจัดการของกลุ่มต่อเนื่องจากภาคเกษตร     
4.  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการเกษตร  
5.  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ  คูน้ำเพื่อเกื้อหนุนภาคการเกษตร
6.  แนวทางการพัฒนาติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าแรงต่ำและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและทั่วถึง
7. แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ บริการสาธารณะอันเป็นทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
   แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณีพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
   แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา   
3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
4. แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
    ตลอดจนภัยธรรมชาติและการใช้รถใช้ถนนของราษฎร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธราชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและหลักความคุ้มค่า
2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ  (Mission)  การพัฒนาท้องถิ่น
                   1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งผลิตข้าว ปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพ  ตลอดจนส่งเสริมอาชีพของประชาชน
                   2.  บำรุงรักษาและส่งเสริมศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   3.  จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
                   4.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
                   5.  ส่งเสริมระบบการศึกษาและการสาธารณสุข
                   6. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นและท้องถิ่นใกล้เคียง
                   7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
                   8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
 

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976 
 อีเมล์ : prangmoo233.5@gmail.com, saraban_05930108@dla.go.th  
  Powered By prangmoo.go.th