Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ช่องทางการจองคิวและติดต่อสอบถามการชำระภาษีออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (08 ก.ค. 2564)  
การฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อพัทลุง (21 พ.ค. 2564)  
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี 2564 วันที่ 24... (23 เม.ย. 2564)  
ประกาศงดให้บริการรับฝากชำระค่าไฟฟ้า (20 เม.ย. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทล... (29 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหม... (22 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (16 ก.พ. 2564)
ประกาศกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้งแ... (08 ก.พ. 2564)
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่และนายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่ (08 ก.พ. 2564)
การปฏิบัติตนร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (12 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส... (17 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติด (06 ต.ค. 2563)
สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (25 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (10 ส.ค. 2563)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (09 ก.ค. 2563)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจ... (09 ก.ค. 2563)
มาตรการจัดการเรื่้องร้องเรียนการทุจริต (09 ก.ค. 2563)
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (09 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร... (09 ก.ค. 2563)
ความรู้การเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการน้ำเสียชุมชน (01 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ผลการประเมิน ITA เทศบาลตำ... (16 ก.ย. 2564)  

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข... (26 ส.ค. 2564)  

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (10 ส.ค. 2564)  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ... (30 ก.ค. 2564)

นายสมพงศ์​ ปานเพชร​ นายก​... (02 ก.ค. 2564)

นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ผู้... (25 มิ.ย. 2564)

เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเต... (02 มิ.ย. 2564)

วันที่ 1 มิ ย 64 นายฉัตร... (01 มิ.ย. 2564)

เทศบาลตำบลปรางหมู่ขอเชิญช... (27 พ.ค. 2564)

ขอขอบคุณศูนย์บริการมิตซูพ... (17 พ.ค. 2564)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด... (11 เม.ย. 2564)

ขอเชิญชวนชาวตำบลปรางหมู่ไ... (26 มี.ค. 2564)

เทศบาลตำบลปรางหมู่จัดการฝ... (24 มี.ค. 2564)

การจัดทำแผนชุมชุม/แผนหมู่... (15 มี.ค. 2564)

การดำเนินการประชาพิจารณ์ ... (05 มี.ค. 2564)

แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประช... (04 ธ.ค. 2563)

แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประช... (04 ธ.ค. 2563)

แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประช... (04 ธ.ค. 2563)

ภาพเหตุการณ์อุทกภัย ตำบลป... (04 ธ.ค. 2563)

การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเ... (13 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหานตกวัด หมู่ที่ 5 (17 พ.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายนางเกรียง-พ... (16 พ.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเมือง-ป่ายางหูเย็น หมู่ที่... (11 พ.ย. 2563)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังหรั่ง-พังยา หมู่ที่ 6 (10 พ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์... (29 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไ... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องประกวดราคาจ้้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (10 มี.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 62-... (31 ม.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27 ม.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัด หมู่ที่ 5 (22 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัด หมู่ที่ 5 ตำบลปร... (02 พ.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (12 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 - เดือนกันยายน พ.ศ.... (12 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 (เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2... (12 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.... (12 พ.ย. 2561)
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.7,8 ตำบลปรางหมู่ (12 พ.ย. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ท.ถ. 29-003 สายในล้อม-ม่วงขี้... (12 พ.ย. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (11 มี.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 ธ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษ... (11 ส.ค. 2559)  
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ส... (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอ... (19 พ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัดเ... (03 ก.พ. 2558)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ต.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ก.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 เม.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (06 ม.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล (13 ต.ค. 2554)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลปรางหมู่ (12 ก.ย. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th