Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเ... (27 ม.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปรางหมู่ (03 ก.ย. 2562)  
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่องการควบคุ... (28 มิ.ย. 2562)  
ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 2 ปี 2562 (28 พ.ค. 2562)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ ประจำปี 2562 (22 มี.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่1/2561 (28 ก.พ. 2562)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2562 (25 ม.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1/2561 (25 ธ.ค. 2561)
การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ประจำปี 2561 (28 พ.ย. 2561)
รายงานการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2561 (27 พ.ย. 2561)
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 (26 พ.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 (27 ก.ย. 2561)
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 (26 ก.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่1/2561 (10 ก.ย. 2561)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 (21 ส.ค. 2561)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 3 ปี 2561 (07 ส.ค. 2561)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561 (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 2 ปี 2561 (06 มิ.ย. 2561)
รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (21 พ.ค. 2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (21 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ... (27 ม.ค. 2563)  

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่ง... (11 ม.ค. 2563)  

โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้ง... (18 ธ.ค. 2562)  

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สา... (18 ธ.ค. 2562)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (13 ธ.ค. 2562)

โครงการปลูกและพัฒนาหญ้าแฝ... (06 ธ.ค. 2562)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเ... (30 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกา... (30 ก.ย. 2562)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือด... (30 ก.ย. 2562)

โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่าย... (30 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ... (10 ก.ย. 2562)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (29 ก.ค. 2562)

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสั... (27 ก.ค. 2562)

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ... (12 ก.ค. 2562)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ... (12 มิ.ย. 2562)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข... (01 พ.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด... (19 เม.ย. 2562)

โครงการวันกตัญญูรดน้ำขอพร... (12 เม.ย. 2562)

กิจกรรมร่วมใจต่อต้านการทุ... (12 มี.ค. 2562)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปร... (14 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไ... (25 มี.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องประกวดราคาจ้้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (10 มี.ค. 2563)  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27 ม.ค. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัด หมู่ที่ 5 (22 พ.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (12 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 - เดือนกันยายน พ.ศ.... (12 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 (เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2... (12 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.... (12 พ.ย. 2561)
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.7,8 ตำบลปรางหมู่ (12 พ.ย. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ท.ถ. 29-003 สายในล้อม-ม่วงขี้... (12 พ.ย. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26 ต.ค. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (01 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่อง ประมูลซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ข... (09 ก.พ. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาป่าขวาง... (11 ก.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ... (15 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี... (12 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (11 มี.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 ธ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษ... (11 ส.ค. 2559)  
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ส... (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอ... (19 พ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัดเ... (03 ก.พ. 2558)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ต.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ก.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 เม.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (06 ม.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล (13 ต.ค. 2554)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลปรางหมู่ (12 ก.ย. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th