Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาตำบล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ช่องทางการจองคิวและติดต่อสอบถามการชำระภาษีออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (25 ก.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (10 ส.ค. 2563)  
ความรู้การเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการน้ำเสียชุมชน (01 ก.ค. 2563)  
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลปรางหมู่ (19 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด... (19 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของเทศบาลตำบลปรางหมู่ร่วมตอบแบบสำร... (02 มิ.ย. 2563)
ประกาศกระบวนงานยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (10 เม.ย. 2563)
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องสถานที่... (17 ก.พ. 2563)
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องตลาด พ.... (17 ก.พ. 2563)
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่องการจัดกา... (17 ก.พ. 2563)
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่องกิจการที... (17 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเ... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ... (01 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลปรางหมู่ (03 ก.ย. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่องการควบคุ... (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 2 ปี 2562 (28 พ.ค. 2562)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่ ประจำปี 2562 (22 มี.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่1/2561 (28 ก.พ. 2562)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยแรก ปี 2562 (25 ม.ค. 2562)
รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1/2561 (25 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเ... (13 ต.ค. 2563)  

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (08 ต.ค. 2563)  

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื... (12 ส.ค. 2563)  

กิจกรรมป้องกันและควบคุมโร... (09 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒ... (03 ก.พ. 2563)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ... (27 ม.ค. 2563)

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่ง... (11 ม.ค. 2563)

โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้ง... (18 ธ.ค. 2562)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สา... (18 ธ.ค. 2562)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (13 ธ.ค. 2562)

โครงการปลูกและพัฒนาหญ้าแฝ... (06 ธ.ค. 2562)

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒ... (01 พ.ย. 2562)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเ... (30 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกา... (30 ก.ย. 2562)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือด... (30 ก.ย. 2562)

โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่าย... (30 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ... (10 ก.ย. 2562)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ... (29 ก.ค. 2562)

โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสั... (27 ก.ค. 2562)

โครงการแห่เทียนพรรษา ประจ... (12 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์... (29 พ.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไ... (25 มี.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องประกวดราคาจ้้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ... (10 มี.ค. 2563)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 62-... (31 ม.ค. 2563)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27 ม.ค. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัด หมู่ที่ 5 (22 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัด หมู่ที่ 5 ตำบลปร... (02 พ.ค. 2562)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 พ.ย. 2561)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (12 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 - เดือนกันยายน พ.ศ.... (12 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 (เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2... (12 พ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.... (12 พ.ย. 2561)
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.7,8 ตำบลปรางหมู่ (12 พ.ย. 2561)
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ท.ถ. 29-003 สายในล้อม-ม่วงขี้... (12 พ.ย. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 7,8 ... (07 ก.ย. 2561)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (01 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่เรื่อง ประมูลซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ข... (09 ก.พ. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาป่าขวาง... (11 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (11 มี.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (13 ธ.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษ... (11 ส.ค. 2559)  
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ส... (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอ... (19 พ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัดเ... (03 ก.พ. 2558)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ต.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 ก.ค. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3-5/6ว (01 เม.ย. 2557)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว (06 ม.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล (13 ต.ค. 2554)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลปรางหมู่ (12 ก.ย. 2554)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th