Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561) ของเทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
Responsive image
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561) ของเทศบาลตำบลปรางหมู่   อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง
๑.  ชื่อโครงการ 
             โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561)
 
 
๒.  หลักการและเหตุผล  
           ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  มาตรา 50 (9)  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวด 2  มาตรา 16 (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการดำเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  สำหรับแผนการดำเนินงาน  เป็นแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
        ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายดังกล่าว  เทศบาลตำบลปรางหมู่  จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค์
           3.1  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561)
           3.2  เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่  ในการจัดทำ  แก้ไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงของแผนดังกล่าว 
           3.3  เพื่อประชาสัมพันธ์แผนดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
           3.4  เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการประชาคมท้องถิ่น
           3.5  เพื่อให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
4.  เป้าหมาย
          4.1 สัดส่วนประชาคม/ประชาชน จำนวน 9 หมู่บ้าน
          4.2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่
          4.3 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่/คณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่
          4.4 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่
          4.5 หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และกลุ่มพลังมวลชล
          4.6  ประชาชนทุกคน หรือทุกครัวเรือน                                     
 
5.  วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                
          5.1   จัดทำโครงการพิจารณาอนุมัติ
          5.2   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเวทีประชาคม
          5.3   กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดเวทีประชาคม
          5.4   แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ,  และประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวทีประชาคม
          5.5   จัดเวทีประชาคม รวบรวม ปัญหา และความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้านนำมาวิเคราะห์ปัญหา
          5.6   จัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม , จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
          5.7   เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่
          5.8   อนุมัติแผน และประกาศใช้แผน
          5.9   ติดตาม และประเมินผล
6.  หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
           สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปรางหมู่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่ 
7.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
           - จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  วันที่  12 – 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
           - จัดประชุมประชาคมระดับตำบล วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
 
 8.  การติดตามและประเมินผล   
           8.1 ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
           8.2  สรุปผลการประเมินและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบเพื่อพิจารณาต่อไป
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           9.1  เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่สามารถเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
           9.2  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
           9.3   ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน
           9.4   การบริหารงานของเทศบาลตำบลปรางหมู่มีประสิทธิภาพ

 
   
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th