Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างส่วนราชการ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ภาระกิจนายกเทศมนตรี
ITA http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?
ITA ปี พ.ศ. 2563
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินการ
งานกิจการสภา
พรบ./พรก.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบแสดงฐานะการเงิน
งานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนดำเนินงาน
แผนการป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาตำบล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ
E-Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ มาตรการป้องกันโรคโควิด 19
21 พ.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อพัทลุง
23 เม.ย. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี 2564 วันที่ 24 มีนาคม 2564
20 เม.ย. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศงดให้บริการรับฝากชำระค่าไฟฟ้า
29 มี.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
22 ก.พ. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่
16 ก.พ. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
08 ก.พ. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่และนายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่
08 ก.พ. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ ประกาศกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่และนายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่
12 ม.ค. 2564 พัทลุง เมือง ทต.ปรางหมู่ การปฏิบัติตนร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
prangmoo233.5@gmail.com
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th