Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรางหมู่ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
Responsive image
1.  ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรางหมู่ ประจำปี 2561                        
2. หลักการและเหตุผล
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   กำหนดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะยาว โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำปัญหา ความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.4/ว1224  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.4/ว453  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556  รัฐบาลกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในการส่งเสริมสนับสนุน      ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชน  และแผนระดับต่าง ๆ   ในพื้นที่  ซึ่งในการนี้กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีนโยบายในการสนับสนุนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นองค์กรอำนวยการบูรณาการทุกภาคส่วน  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ       แผนชุมชน  ทั้งระดับหมู่บ้าน / ชุมชน  และระดับเทศบาล  ซึ่งในการจัดทำแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน  หากหมู่บ้านใดมีแผนพัฒนาหมู่บ้านอยู่แล้ว  ให้ดำเนินการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน     อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   
          จากความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนดังกล่าว จึงจำเป็นจะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้และกำหนดกรอบการจัดทำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สัมฤทธิผล ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ เกิดบูรณาการความคิดการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในพื้นที่
3. วัตถุประสงค์
     3.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหา และสามารถร่วมกันจัดทำแผนชุมชนของตนเองได้อย่าง
           ถูกต้อง มีคุณภาพ
     3.2 เพื่อให้มีการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา และความต้องการของประชาชน
     3.3 เพื่อให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
  
4. เป้าหมาย
     4.1 คณะกรรมการแผนชุมชน จำนวน 9 หมู่บ้าน
     4.2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่
     4.3 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่/คณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่
     4.4 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่
     4.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่
5. วิธีดำเนินการ
     5.1 จัดทำโครงการพิจารณาอนุมัติ
     5.2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนชุมชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน
     5.3 กำหนด วัน เวลา และสถานที่
     5.4 แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ,  และประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
     5.5 จัดทำร่างแผนชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน
     5.6 ติดตาม และประเมินผล
6. ระยะเวลาในการดำเนินการ
     จำนวน 1 วัน  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปรางหมู่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่ คณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน
8. งบประมาณ
      เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลปรางหมู่  ตั้งไว้ 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     
9.1 มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนอย่างจริงจัง
     9.2 คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
     9.3 หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
     9.4 การบริหารงานของเทศบาลตำบลปรางหมู่มีประสิทธิภาพ
       
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th