Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-คู่มือปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อำนาจหน้าที่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม/แผนที่เทศบาลตำบลปรางหมู่
คู่มือประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
Responsive image
๑.  ชื่อโครงการ 
             โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
๒.  หลักการและเหตุผล  
             ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการดำเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  สำหรับแผนการดำเนินงาน  เป็นแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
           ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมายดังกล่าว  เทศบาลตำบลปรางหมู่  จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขึ้น 
 
๓.  วัตถุประสงค์
           ๓.๑  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  รวมถึง การแก้ไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงของแผนดังกล่าว
           ๓.๒  เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่  ในการจัดทำ  แก้ไข  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงของแผนดังกล่าว 
           ๓.๓  เพื่อประชาสัมพันธ์แผนดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
           ๓.๔  เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการประชาคมท้องถิ่น
           ๓.๕  เพื่อให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๔.  เป้าหมาย
          ๔.๑ สัดส่วนประชาคม/ประชาชน จำนวน 9 หมู่บ้าน
          ๔.๒ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรางหมู่
          ๔.๓ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่/คณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่
          ๔.๔ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่
          ๔.๕ หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และกลุ่มพลังมวลชล
          ๔.๖ ประชาชนทุกคน หรือทุกครัวเรือน                                      
 
๕.  วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                 ๕.๑  จัดทำโครงการพิจารณาอนุมัติ
          ๕.๒  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเวทีประชาคม
          ๕.๓  กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดเวทีประชาคม
          ๕.๔  แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ,  และประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวทีประชาคม
          ๕.๕  จัดเวทีประชาคม รวบรวม ปัญหา และความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้านนำมาวิเคราะห์ปัญหา
          ๕.๖  จัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม , จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
          ๕.๗  เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่
          ๕.๘  อนุมัติแผน และประกาศใช้แผน
          ๕.๙  ติดตาม และประเมินผล
๖.  หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
           สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปรางหมู่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรางหมู่ 
๗.  ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
           จัดประชุมประชาคมตำบล  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ณ  สนามโรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) หมู่ที่ ๘ ตำบลปรางหมู่  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง    
๘.  งบประมาณ  งบประมาณทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐  บาท      
 
๙.  การติดตามและประเมินผล   
           ๙.๑  ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
           ๙.๒  สรุปผลการประเมินและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบเพื่อพิจารณาต่อไป
 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           ๑๐.๑  เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่สามารถเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
           ๑๐.๒  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
           ๑๐.๓  ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน
           ๑๐.๔  การบริหารงานของเทศบาลตำบลปรางหมู่มีประสิทธิภาพ
     
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2561

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th