Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปรางหมู่ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาชนอยู่ดีมีสุข
แนวทางการพัฒนา

   - ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
   - เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี
   - พัฒนาผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
   - จัดหาแหล่งทุนและการบริหารจัดการของกลุ่ม
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการเกษตร
   - การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

   - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
   - ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชน

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา

   - พัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ คูน้ำ
   - พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและทั่วถึง
   - ติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ
   - สนับสนุนให้มีระบบโทรคมนาคมที่ดีและสะดวกทั่วถึง
   - ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่อันเป็นทรัพย์สิน

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาที่ยังยืน
แนวทางการพัฒนา

   - ฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา

   - ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
   - ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา
   - ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันและควบคุมโรค
   - สงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

   - สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและหลักความคุ้มค่า
   - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล


สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ : 0-7461-6015 โทรสาร : 0-7461-6015 อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
 Powered By prangmoo.go.th