Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปรางหมู่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
     แนวทางการพัฒนา
1.  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
2.  แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดสารเคมี    
3.  แนวทางการพัฒนาจัดหาแหล่งทุนและการบริหารจัดการของกลุ่มต่อเนื่องจากภาคเกษตร     
4.  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการเกษตร  
5.  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ  คูน้ำเพื่อเกื้อหนุนภาคการเกษตร
6.  แนวทางการพัฒนาติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าแรงต่ำและปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและทั่วถึง
7. แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ บริการสาธารณะอันเป็นทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม
   แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประเพณีพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
   แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา   
3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
4. แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
    ตลอดจนภัยธรรมชาติและการใช้รถใช้ถนนของราษฎร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธราชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมภาคประชาชนและหลักความคุ้มค่า
2. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 

สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่

ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7461-0973  อีเมล์ : 
admin@prangmoo.go.th
กองคลัง โทรศัพท์ : 0-7461-0976  กองการศึกษา/กองช่าง : 0-7461-0764
 Powered By prangmoo.go.th